Conditie


Algemene voorwaarden - Verkoop - 27-06-2022

 1. Algemeen
  1.1. De volgende voorwaarden zijn a) rechtstreeks van toepassing op alle verkoopovereenkomsten en b) in
  overeenkomstige toepassing, ook in alle andere rechtsbetrekkingen tussen
  LUHNS 1869 CARE GmbH, Wanheimer Str. 408, 47055 Duisburg, Duitsland(hierna "Verkoper") en ondernemers,
  publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen, alsmede consumenten (hierna
  "Koper"). Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit; Een consument is een natuurlijke persoon met wie de verkoper een zakelijke relatie aangaat zonder dat hem een ​​commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden opgedragen. 1.2. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de koper
  worden geen onderdeel van het contract, ook niet als de verkoper een contract uitvoert zonder
  uitdrukkelijk bezwaar te hebben gemaakt tegen dergelijke voorwaarden.
 2. Contractinitiatie en afsluiting, aanbiedingen, bestellingen
  2.1. Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend.
  2.2. Door een product of dienst te bestellen, geeft de koper een bindende verklaring af dat hij het
  bestelde product of de dienst wil afnemen. De verkoper heeft het recht om het contractaanbod in de
  bestelling binnen 2 weken na ontvangst
  te accepteren. Aanvaarding kan schriftelijk zijn of door levering van de goederen
  of Verlening van de dienst door de verkoper aan te geven.
  2.3. De koper is verplicht de acceptatieverklaring/orderbevestiging van de
  verkoper onmiddellijk te controleren. Eventuele afwijkingen van zijn bestelling dienen onmiddellijk te worden gemeld
  . Indien dit niet gebeurt, is de inhoud van de overeenkomst gebaseerd op de inhoud van de
  verklaring van aanvaarding/orderbevestiging van de verkoper. Indien er geen formele
  verklaring van aanvaarding/opdrachtbevestiging is, geldt het bovenstaande mutatis mutandis voor de
  termijn- of eindfactuur.
  2.4. Aanvullende bepalingen over de omschrijving van goederen zoals "ongeveer", "zoals reeds geleverd", "zoals
  hadden" of soortgelijke toevoegingen in de aanbiedingen van de verkoper hebben uitsluitend
  betrekking op de kwaliteit of kwantiteit van de goederen, maar niet op de prijs.
  2.5. Verder is de belofte van een bepaalde eigenschap of geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel en het aannemen van een garantie alleen bindend indien deze schriftelijk door de verkoper is bevestigd.2.6. Veiligheids- en vullingsgerelateerde hoeveelheidsafwijkingen van 10% onder of boven worden geacht in overeenstemming te zijn met het contract. Dergelijke afwijkingen in hoeveelheid worden volledig in rekening gebracht in het
  factuurtotaal.
 3. Aankoopprijs, betaling, verzuim, verrekening, retentie, overdracht
  3.1. Voor zover een overeenkomst tussen de contractpartijen
  over de betaling voldoende is voor de effectieve totstandkoming van de overeenkomst, gelden de prijzen vermeld in de prijslijst van de verkoper op de dag van de
  sluiting van de overeenkomst, indien de contractpartijen overeenkomen over de betaling van de door de verkoper te leveren goederen, maar zijn het niet eens geworden over het bedrag van de prijs. Alle prijzen zijn af fabriek.
  3.2. (a): De koopprijs is in principe exclusief de bij het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke btw
  , indien en voor zover omzetbelasting verschuldigd is of
  -ID relevant is in het individuele geval. Voor zover de wettelijke
  omzetbelasting stijgt in de periode tussen het sluiten van het contract en de facturering,
  is de koper de verhoogde omzetbelasting verschuldigd indien de overeengekomen leveringstermijn 4 maanden overschrijdt
  .
  Algemeen algemene voorwaarden – verkoop – v3.0 – 27.062022

  (b): De
  verkoper is gerechtigd vooruitbetalingen te verlangen ter hoogte van de waarde van de door de verkoper geleverde deeldiensten.
  3.3. Indien de overeengekomen leveringstermijn meer dan 4 maanden bedraagt, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijs passend aan te passen aan de wijziging van zijn productiekosten inclusief materiaal- en loonkosten en, indien nodig, de transportkosten; hetzelfde geldt
  in het geval dat douanerechten of heffingen die van toepassing zijn op de levering ten laste van de verkoper
  worden verhoogd. Als de prijs onevenredig stijgt ten opzichte van de index van de kosten van levensonderhoud, wordt de prijsstijging beperkt tot de prijs die op de markt wordt verkregen. 3.4. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst is de koopprijs onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar, gerekend vanaf de ontvangst van de goederen en de leveringsfactuur door de koper, afhankelijk van welke gebeurtenis zich later voordoet. Hetzelfde geldt voor deeldiensten. Een
  overeengekomen kortingsbedrag is alleen aftrekbaar indien de betreffende betaling binnen de
  kortingstermijn bij de verkoper is bijgeschreven en de koper op het moment van betaling geen achterstand heeft op andere
  vorderingen van de verkoper. Een korting wordt alleen verleend
  op het nettobedrag, dus in het bijzonder niet op kosten, vracht, etc. Artikel 3.8
  blijft onaangetast.
  3.5. Indien betaling met de ondernemer is overeengekomen in een andere valuta dan EURO
  (vreemde valuta), neemt de koopprijsvordering in de vreemde valuta toe bij het aanmaken van
  facturering, zodat het op de factuur vermelde bedrag overeenkomt met de EURO-equivalent
  , aangezien dit het gevolg is van de schuld in vreemde valuta berekend op het moment dat relevant is voor de prijsovereenkomst
  .
  3.6. Wissels en cheques worden alleen aanvaard na uitdrukkelijke overeenkomst en alleen wegens prestatie; ze tellen pas als betaling als ze zijn ingewisseld.
  Korting, wisselkosten, wisselbelasting, etc. Na het verstrijken van de
  overeengekomen betalingstermijn zijn de kosten voor rekening van de koper.
  3.7. De klant is in verzuim aan het einde van de 7e dag na ontvangst van de goederen, maar uiterlijk na
  het einde van de laatste dag van een hem toegekende betalingstermijn.
  3.8. De verkoper heeft het recht om op de vervaldag rente te eisen van 8% boven de respectieve basisrentevoet in het geval van een wederzijdse handelstransactie vanaf de vervaldatum. De
  koper behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de verkoper daadwerkelijk minder
  schade heeft geleden. De verkoper kan echter bij onderlinge handelstransacties minimaal de wettelijke rente vorderen. De
  bewering van achterstallige rente blijft onaangetast.
  3.9. (a): De koper kan vorderingen van de verkoper alleen verrekenen met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen. De beperking is niet van toepassing indien de hoofdvordering
  en de tegenvordering tot verrekening synallagmatisch met elkaar verbonden zijn.
  (b): Letter (a) is dienovereenkomstig van toepassing op de uitoefening van retentierechten door
  de koper indien hij een ondernemer.
  3.10. De koper is niet gerechtigd
  een retentierecht uit te oefenen tegen vorderingen van de verkoper die voortvloeien uit een overeenkomst wegens een andere
  vordering die niet uit deze overeenkomst voortvloeit.
  3.11. Het commerciële retentierecht van de koper volgens § 369 HGB is niet van toepassing op de
  koper.
  3.12. Indien er terechte twijfel bestaat over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper
  en indien de koper niet bereid is om vooruit te betalen of
  voldoende zekerheid te stellen ondanks een overeenkomstig verzoek, is de verkoper, indien hij dit nog niet heeft
  t6>Paid it zelf heeft het recht contante betaling te verlangen vóór elke verdere levering.
  Dit geldt in het bijzonder voor vervolgtransacties die zijn overeengekomen maar nog niet zijn uitgevoerd.
  3.13.De verkoper behoudt zich het recht voor betalingen te gebruiken ter voldoening van de oudste opeisbare
  factuuritems plus de opgelopen vertragingsrente en kosten
  in de bestelling: kosten, rente, hoofdvordering
  Algemene voorwaarden - Verkoop - v3. 0 – 27/06/2022

  3.14. De koper kan zijn vorderingen op de verkoper niet aan derden overdragen, onverminderd het bepaalde in §
  354a HGB.
  3.15. De verkoper is gerechtigd de vorderingen die voortvloeien uit de voorwaarden over te dragen.
  3.16. De beslissende gewichtsbepaling voor de berekening vindt plaats op het verzendpunt van de
  verkoper.
  3.17. In geval van wanbetaling is de verkoper gerechtigd vertragingsrente te eisen, namelijk a) bij facturering in EURO of EURO deelnemersvaluta ten bedrage van 5 procentpunten boven het van toepassing zijnde éénmaands Euribor-tarief op het moment van de respectievelijke wanbetaling Tarief (Euro
  Interbank Offered Rate) en b) facturering in een andere valuta tegen het tarief van
  5 procentpunten boven de disconteringsvoet van de top
  bank van het land dat van toepassing is destijds, in wiens valuta werd gefactureerd, maar ten minste voor een bedrag van
  6 procentpunten per jaar. De bewering van een werkelijk verdere
  schade veroorzaakt door vertraging blijft onaangetast, evenals de wettelijke rechten om
  te claimen
  t6>schade als gevolg van niet-nakoming en terugtrekking uit het contract.
  3.18. In geval van wanbetaling worden alle vorderingen uit alle contractuele relaties tussen partijen onmiddellijk opeisbaar
  , tenzij de wanbetaling slechts betrekking heeft op onbeduidende delen van de vordering.
 4. Oplevering, risico-overdracht
  4.1. Tenzij de verkoper uitdrukkelijk een leveringstermijn heeft toegezegd, kan levering
  worden aangevraagd ten vroegste 8 weken na het sluiten van het contract. Een eventueel overeengekomen
  leveringstermijn begint pas te lopen na ontvangst van alle vereiste documenten en een
  overeengekomen aanbetaling door de koper (vergunningen,
  vrijgaven, etc.).
  4.2. Als de verkoper een specifieke leveringstermijn is beloofd, wordt deze geacht te zijn nagekomen
  indien het leveringsitem aan het einde van de periode beschikbaar is gesteld aan de koper in overeenstemming met paragraaf 3.1
  .
  4.3 . Levering geschiedt door terbeschikkingstelling van de goederen op de maatschappelijke zetel van de verkoper, verpakking, transport, exclusief verzekering. Bij het ophalen van het afleverpunt is de koper verantwoordelijk voor
  of zijn vertegenwoordigers het beladen van het voertuig en het naleven van de wettelijke
  voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.
  4.4. Als verzending in een individueel geval is overeengekomen, verzendt de verkoper de goederen altijd op verzoek van de koper in overeenstemming met § 447 BGB voor zijn rekening en risico. Hetzelfde geldt voor
  verpakkingen en verhogingen van vrachttarieven die optreden na het sluiten van het contract, eventuele
  meerkosten voor omleiding, opslagkosten, etc., tenzij franco levering niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen .
  4.5. Voor zover medewerkers van de verkoper helpen bij laad- en losactiviteiten buiten het contractueel overeengekomen dienstenaanbod in de gevallen van de paragrafen 3.1 en 4.3, 4.4, treden zij uitsluitend op namens de koper. Eventuele schade aan de goederen of andere oorzaken hierdoor ontstaan, komen dan ook voor rekening van de koper.
  4.6. (a): Het risico gaat uiterlijk over op de vervoerder wanneer de te leveren onderdelen worden overgedragen aan het punt in overeenstemming met paragraaf 4.3, zelfs als deelleveringen worden uitgevoerd of de verkoper andere diensten heeft verleend , bijv. B. de verzending of levering en installatie,
  heeft overgenomen. Op verzoek van de koper zal de
  verkoper de zending op eigen kosten verzekeren tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade alsmede andere
  verzekerbare risico's, waarbij de verkoper slechts als tussenpersoon optreedt in ter zake.(b): Bij gebreke van aanvaarding zullen de
  goederen zonder nadere aankondiging/herinnering voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen.
  (c): Indien de koper in gebreke blijft bij acceptatie, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar
  4.7. Deelleveringen zijn toegestaan ​​indien dit voor de koper redelijk is, rekening houdend met de belangen
  van beide partijen.
  Algemene Voorwaarden – Verkoop – v3.0 – 27/06/2022

  4.8 . (a): De emballage blijft eigendom van de verkoper, tenzij het een eenmalige emballage betreft. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk te retourneren. Indien de koper
  zijn retourverplichting niet nakomt, is de verkoper gerechtigd een
  vergoeding van het gebruiksverlies te vorderen ten bedrage van 1% van de koopprijs per dag
  . Dit geldt in het bijzonder voor herbruikbare rekken. De koper heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat schade in het geclaimde bedrag niet of slechts in mindere mate is ontstaan. In geval van beschadiging of verlies van onderdelen
  (met name leuningen), is de koper verplicht deze te vervangen. Wegwerpverpakking
  wordt eigendom van de koper en wordt niet teruggenomen. Het verpakken
  geschiedt niet per stuk, maar uitsluitend volgens transport- en
  productie gerelateerde aspecten. De grotere afmeting van de unit is altijd bepalend voor de
  verpakkingslengte.
  (b): Indien in individuele gevallen transport door de verkoper voor zijn rekening en risico
  is overeengekomen, dient de koper een
  t6>voor leveringen in tankwagens en afneembare tanks t6>zorg ervoor dat zijn tanks of andere opslagcontainers in perfecte technische staat verkeren
  en zorg voor de aansluiting van de vullingen op zijn ontvangstsysteem op eigen verantwoordelijkheid
  . De verkoper is alleen verplicht de eigen
  voorzieningen van het voertuig naar behoren te bedienen. (b) Naast (a) draagt ​​de koper bij vervoer per ketelwagen de verantwoordelijkheid dat de goederen zo spoedig mogelijk worden geleegd en geretourneerd aan de verkoper of het door hem opgegeven adres. In het geval dat de
  koper verantwoordelijk is voor een verlenging van de leegloop in zijn bedrijf, is de
  daaruit voortvloeiende tankwagenhuur voor rekening van de koper.
  4.9. Aanvaarding van de zending door de vervoerder zonder bezwaar geldt als bewijs van de onberispelijke staat van de verpakking en deugdelijke belading, tenzij de koper bewijst dat de verpakking intact was toen de zending werd overhandigd aan de The vervoerder gebreken had of dat het laden niet naar behoren is uitgevoerd
  . De ondernemer dient de verpakking te controleren op uiterlijke beschadigingen en eventuele beschadigingen op de afleverbon te noteren. De
  ondernemer moet de verkoper binnen 6 dagen
  schriftelijk op de hoogte stellen van transportschade, ook als de verpakking onbeschadigd is.
  4.10. (a): Indien leveringen door de verkoper worden gedaan in door hem ter beschikking gestelde leencontainers,
  die door de koper binnen 30 dagen na aankomst in perfecte staat worden geleegd op kosten en risico van de koper
  t6>terug. Indien de koper deze verplichting niet nakomt, kan de verkoper
  een redelijke huurprijs berekenen voor de periode van meer dan 30 dagen en
  na tevergeefs het stellen van een redelijke termijn voor teruggave, rekening houdend met de
  voornoemde vergoedingen, de vervangingsprijs vorderen. De bijgevoegde
  tag mag niet worden verwijderd. Geleende emballage mag niet worden geruild en
  niet gevuld met andere goederen.
  (b): De koper is aansprakelijk voor waardevermindering, omruiling en verlies ongeacht
  fout. Gebruik als opslagcontainer of overdracht aan derden is niet toegestaan.
  4.11.Indien en voor zover de partijen commerciële clausules gebruiken in het respectieve individuele contract, is de versie van de INCOTERMS die geldig was op het moment van het sluiten van het individuele contract van toepassing op hun interpretatie, zelfs als deze in tegenspraak zijn met de inhoud van sectie 4 .
  4.12 . Voor het voldoen aan wettelijke en officiële voorschriften voor de invoer, levering,
  opslag en gebruik van de door de verkoper geleverde goederen in het land van bestemming
  of De koper is verantwoordelijk voor de bestemming en de doorvoerlanden van de levering,
  ook voor het verkrijgen van de nodige invoer- en doorvoerpapieren (douane, enz.), voor zover
  de verkoper deze niet uitsluitend voor wettelijke redenen
  .
  4.13. Correcte en tijdige levering aan de verkoper blijft voorbehouden.
  Algemene Voorwaarden – Verkoop – v3.0 – 27/06/2022

4.14. Indien bij wijze van uitzondering is overeengekomen dat de verkoper douane- en invoerrechten draagt ​​van het land van bestemming of van doorvoerlanden, zullen eventuele verhogingen van dergelijke rechten die van kracht worden tussen de aanvaarding van de bestelling en de levering van de goederen
t6>voor rekening van de koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  5.1. De gekochte goederen worden telkens pas eigendom van de ondernemer
  indien deze aan al zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met de
  verkoper heeft voldaan, met inbegrip van nevenvorderingen, vorderingen tot schadevergoeding en het verzilveren van
  cheques en wissels. Als de koper een consument is, gaat het eigendom over op hem
  wanneer hij de vordering van de verkoper uit deze transactie heeft betaald. Indien
  een dergelijke nakoming heeft plaatsgevonden, herleeft het eigendomsvoorbehoud van eerder gekochte goederen niet
  , ook al heeft de verkoper dan recht op nieuwe
  vorderingen uit nieuwe leveringen van goederen.
  5.2. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan ​​indien individuele vorderingen van de
  verkoper in een lopende factuur zijn opgenomen en het saldo is opgenomen en
  erkend.
  5.3. Het terugnemen van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, vormt slechts een terugtrekking uit de overeenkomst indien de
  verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Indien de verkoper zich terugtrekt uit het contract, kan hij
  een passende
  vergoeding eisen voor de duur van het gebruik van de goederen.
  5.4. De ondernemer is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij cedeert reeds aan de verkoper alle vorderingen in het
  factuurbedrag dat hij verkrijgt uit de doorverkoop aan een derde partij. De
  verkoper aanvaardt de opdracht. Na de overdracht is de ondernemer bevoegd de vordering te incasseren. De verkoper behoudt zich het recht voor de vordering zelf
  in te vorderen zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen
  niet behoorlijk nakomt en in gebreke blijft. Hetzelfde geldt voor de claim van de ondernemer die voortvloeit uit de verwerking van de
  gereserveerde goederen. De ondernemer mag over niets anders beschikken dan de genoemde, in het bijzonder de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet verpanden of tot zekerheid overdragen. De be- en verwerking van de goederen
  door de ondernemer vindt plaats in naam en voor rekening van de verkoper. Indien een
  verwerking plaatsvindt met zaken die niet aan de verkoper toebehoren, dan verkrijgt de verkoper
  mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de door hem geleverde zaken aan de overige bewerkte zaken. Hetzelfde geldt als de goederen worden gemengd met andere items
  die niet aan de verkoper toebehoren
  5.5.(a): Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper
  naar behoren nakomt, is hij gerechtigd de voorbehouden goederen in de normale gang van zaken te blijven gebruiken; dit geldt echter niet indien en voor zover tussen de koper en
  zijn klanten
  de koper
  niet bevoegd is tot verpanding, overdracht door middel van zekerheids- of andere bezwaren.
  (b): In geval van doorverkoop is de koper verplicht
  eigendomsvoorbehoud met zijn klant overeen te komen zonder het met de verkoper overeengekomen eigendomsvoorbehoud
  bekend te maken (vervolgens eigendomsvoorbehoud).
  5.6. De koper cedeert hierbij de
  vorderingen op derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen aan de verkoper om al onze vorderingen veilig te stellen.
  Als de koper goederen verkoopt waarvan de verkoper slechts gedeeltelijk eigendom heeft volgens 5.4,
  heeft hij aan de verkoper de vorderingen op derden voor het overeenkomstige
  deelbedrag overgedragen aan de verkoper, die deze hierbij aanvaardt. Indien de koper de
  gereserveerde goederen gebruikt in het kader van een arbeidsovereenkomst (of een gelijkaardige overeenkomst), cedeert hij de
  (loon)vordering ten bedrage van de factuurwaarde van de door de verkoper ingebrachte goederen
  aan de verkoper die hiermee akkoord gaat.
  Algemene voorwaarden - Verkoop - v3.0 - 27-06-2222

  5.7. In het kader van de normale gang van zaken is de koper bevoegd om de vorderingen van
  verder gebruik van de gereserveerde goederen te innen. Indien de verkoper specifieke
  reden heeft om zich zorgen te maken dat de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet
  of niet behoorlijk zal nakomen, moet de koper op verzoek van de verkoper zijn klanten van de opdracht in kennis stellen en zich onthouden van elke vervreemding van de vorderingen op
  bevatten, de verkoper alle nodige informatie te verstrekken over de inventaris van de goederen die eigendom zijn van de verkoper
  en de vorderingen die aan de verkoper zijn overgedragen
  en de documenten te overhandigen voor het doen gelden van de overgedragen vorderingen.
  Toegang van derden tot de voorbehouden goederen en de overgedragen vorderingen moeten onmiddellijk aan de
  verkoper worden gemeld.
 2. Garantie, Garantie
  6.1. Tenzij anders overeengekomen in individuele contracten, levert de verkoper het gekochte artikel
  volgens zijn reguliere productbeschrijving (catalogus enz.), indien beschikbaar, anders
  in gemiddelde kwaliteit. De verkoper is dan geen verdere kwaliteit van het gekochte
  verschuldigd. In het bijzonder
  kan de koper een dergelijke verplichting niet afleiden uit andere weergaven van het gekochte in openbare uitingen of
  in advertenties door de verkoper of zijn onderleverancier/fabrikant, tenzij
  de verkoper deze verdere kwaliteit uitdrukkelijk heeft bevestigd in individuele
  overeenkomst. Garanties vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging
  door het management van de verkoper.
  6.2. Indien de koper ondernemer is, geeft de verkoper in eerste instantie garantie voor gebreken aan de goederen door middel van reparatie of vervangende levering naar zijn keuze. Indien de koper
  een consument is, gaat het keuzerecht over op de verkoper na het verstrijken van een redelijke termijn die door de verkoper is vastgesteld voor de
  consument om zijn keuze kenbaar te maken. De verkoper heeft het recht om de gekozen soort van aanvullende prestatie te weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten en de andere soort van aanvullende prestatie zonder noemenswaardige nadelen blijft. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant
  een vermindering van de betaling (korting) of ontbinding van de overeenkomst
  (intrekking) eisen.Het recht van de koper om naast de herroeping op de wettelijke
  wijze ook schadevergoeding te vorderen, blijft onaangetast, met uitzondering van de beperkingen
  voor de aanspraken van de koper op schadevergoeding in overeenstemming met paragraaf 7. Indien het gebrek bestaat in het feit dat
  t6>de klant heeft een defecte montage-instructies ontvangen, de verkoper is alleen verplicht om de montage-instructies vrij van defecten te leveren; dit geldt alleen als
  het gebrek in de montagehandleiding een goede montage verhindert.
  6.3. De klacht waarin de wettelijke verplichting tot het melden van gebreken volgens § 377 HGB voorziet, kan door de ondernemer alleen effectief
  schriftelijk worden gemeld. De overige wettelijke
  vereisten van § 377 HGB blijven onaangetast. Los daarvan zijn
  aanspraken op garantie door de koper uitgesloten indien de koper duidelijke
  gebreken niet binnen een termijn van 2 weken, gerekend vanaf de ontvangst van de goederen tot de
  verzending van de klacht, schriftelijk meldt . Artikel 4.9
  blijft onaangetast met betrekking tot transportschade.
  6.4. De levering van een defectvrij artikel met het oog op de uitvoering achteraf vindt in principe alleen plaats gelijktijdig met de overhandiging van het defecte artikel. De
  verkoper is gerechtigd de vervangende levering te weigeren indien de koper het
  defecte artikel reeds geruime tijd heeft gebruikt. Indien de koper
  desondanks een vervangende levering kan eisen, is de verkoper gerechtigd om schadevergoeding te vorderen voor het gebruik dat de
  koper heeft gemaakt en om aanvullende prestatie te weigeren totdat betaling
  van het respectieve bedrag is betaald.6.5. Indien de verkoper diensten verleent bij het opsporen, controleren of verhelpen van gebreken zonder
  daartoe verplicht te zijn, bijvoorbeeld omdat er een onterechte melding van gebreken is gedaan
  , dan moet de koper de verkoper de daardoor ontstane kosten vergoeden.
  6.6. Eveneens te vergoeden is een extra inspanning bij het verhelpen van gebreken die voor de verkoper
  ontstaat doordat de koper zijn medewerkingsverplichtingen niet behoorlijk heeft nagekomen
  Algemene Voorwaarden – Verkoop – v3.0 – 27.06.2022

  komt naar voren. Het opsporen, inspecteren en verhelpen van gebreken vormt geen
  erkenning van het gebrek door de verkoper.
  6.7. Kosten in verband met gebreken, die de koper maakt doordat hij de goederen naar een andere plaats heeft gebracht dan de in het koopcontract aangegeven plaats van levering, zijn voor zijn rekening.
  6.8. De verjaringstermijn voor garantieclaims door de koper is één jaar in
  gevallen waarin de garantie gebaseerd is op de verkoop van een zaak die
  gebruikt is voor een gebouw in overeenstemming met zijn normale gebruik en
  veroorzaakt zijn gebrekkigheid heeft, vijf jaar. De verjaringstermijn begint altijd met
  de levering van het verkochte artikel.
  6.9. § 479 BGB blijft onaangetast.
  6.10. De koper verliest zijn garantieaanspraken indien hij de installatie, verwerking of verdere distributie van de goederen uitvoert ondanks dat hij hiervan op de hoogte is
  .
 3. Aansprakelijkheid, verjaringstermijn
  In gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid betaalt de verkoper alleen schadevergoeding
  of vergoeding voor verspilde kosten volgens de volgende regels:
  7.1. De verkoper is volledig aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove
  nalatigheid.
  7.2. Bij gebreke van een kwaliteit voor het bestaan ​​waarvan de verkoper een garantie heeft aangenomen of die de koper heeft verzekerd, is de verkoper slechts aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare, typische schade die door de garantie werd voorkomen of de verzekering
  moet worden verstrekt dat het ontbreken van de gegarandeerde/verzekerde kwaliteit
  niet te wijten is aan opzet/grove nalatigheid van zijn kant.
  7.3.In het geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade afhankelijk van het type van de goederen. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De verkoper is niet aansprakelijk jegens ondernemers voor licht nalatige
  schending van onbeduidende contractuele verplichtingen.
  7.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aanspraken van de koper op grond van de Productaansprakelijkheidswet en voor lichamelijk letsel en gezondheidsschade of overlijden van de koper toe te rekenen aan de verkoper.
  7.5. Andere wettelijke uitsluitingen voor schade (bijv. § 281 lid 1 clausule 3
  BGB) blijven onaangetast.
 4. Technisch advies, gebruik en verwerking
  Het toepassingsgerelateerde advies dat mondeling, schriftelijk en door middel van tests aan de verkoper wordt gegeven
  is naar ons beste weten gedaan, maar is slechts vrijblijvende informatie,ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden, en ontslaat de koper niet van het eigen onderzoek van de door de verkoper geleverde producten om hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De toepassing, het gebruik en de
  verwerking van de producten vallen buiten de controle van de
  verkoper en vallen daarom onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper.
 5. Geheimhouding, gegevensbescherming, industriële eigendomsrechten, auteursrechten
  9.1. De partijen verbinden zich ertoe om alle kennis
  en vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de andere
  contractpartner, verkregen tijdens de uitvoering van het contract, voor onbepaalde tijd vertrouwelijk te behandelen en ze alleen te gebruiken binnen de
  uitvoering van het contract.
  9.2. Beide contractpartijen nemen de regels van gegevensbescherming in acht. De
  zakelijke relatie wordt aan de zijde van de verkoper verwerkt door een gegevensverwerkingssysteem
  Algemene voorwaarden - Verkoop - v3.0 - 27.06.2022

ondersteund. Dienovereenkomstig worden de gegevens van de koper in een automatisch bestand
vastgelegd en opgeslagen. De koper wordt hierbij geïnformeerd over deze opslag.
9.3. Indien de verkoper koopobjecten levert op basis van door de koper verstrekte tekeningen, modellen of andere
informatie, staat de koper er voor in dat de
vervaardiging, levering en het gebruik van de goederen geen inbreuk zullen maken op industriële eigendomsrechten en andere
rechten van derden zullen. De verkoper is niet verplicht tot het uitvoeren van een overeenkomstige test
.
9.4. De koper mag de aan de koper verstrekte documenten en tekeningen en de door de verkoper verstrekte constructieve en andere diensten of ontwerpvoorstellen slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.
9.5. Het is niet toegestaan ​​vervangende producten aan te bieden of te leveren in plaats van de producten van de verkoper met verwijzing naar deze producten of om de productaanduidingen van de verkoper te gebruiken in prijslijsten en soortgelijke zakelijke documenten, al dan niet beschermd
met het woord "vervanging" dat moet worden geassocieerd met of vergeleken met de aanduidingen van vervangende producten. 9.6. Het is ook niet toegestaan ​​bij gebruik van de producten van de verkoper voor
productiedoeleinden of bij verdere verwerking van
de productaanduidingen van de verkoper, in het bijzonder zijn handelsmerken, op dergelijke goederen of hun verpakking
of in het bijbehorende druk- en reclamemateriaal zonder voorafgaande toestemming
van de verkoper in het bijzonder als onderdeelspecificatie te gebruiken. De levering van
producten onder een merknaam geldt niet als toestemming voor het gebruik van dit
handelsmerk voor de producten die ervan worden gemaakt.

 1. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank, rechtskeuze, scheidbaarheidsclausule,
  Schriftelijke vorm
  10.1.De plaats van uitvoering voor de levering is het respectieve verzendpunt, voor betaling Duisburg
  10.2. Bij overeenkomsten met handelaren in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel is de exclusieve bevoegde rechtbank Duisburg, tenzij
  de wet anders bepaalt.
  10.3. Het Duitse recht is van toepassing (met name BGB en HGB) met uitzondering van het VN-kooprecht.
  10.4. Mochten afzonderlijke clausules van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of onvolledig zijn,
  dit heeft geen invloed op de effectiviteit van de overige clausules of de overige delen van dergelijke clausules
  .
  10.5. De Duitstalige versie van deze algemene voorwaarden is leidend. Aankondiging in een
  andere taalversie wordt alleen gedaan om het begrip te vergemakkelijken.
  10.6. Wijzigingen en aanvullingen op het contract moeten schriftelijk zijn om van kracht te zijn.
  Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt.
  Status: 27 juni 2022

.